nieuws

VLGG: Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Om invulling te geven aan het landelijke NPLG wordt er in Gelderland nagedacht over de invulling van het landelijk gebied via het VLGG. Er liggen Gelderland brede opgaven op het gebied van water, emissies, klimaat en natuur. Om een provinciaal plan op te stellen werkt provincie Gelderland daarin samen met gemeentes, waterschappen én partners uit de landbouw.

Als landbouwcollectief zitten we in Gelderland gelukkig met alle land- en tuinbouw partijen gezamenlijk aan tafel om de belangen vanuit de land- en tuinbouw te laten horen. Sinds 2019 zijn er constructieve gesprekken met elkaar en met de provincie. Het is namelijk sterker één geluid te laten horen zodat partijen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. GAJK is ook bij deze bijeenkomsten aangehaakt.

Onlangs was er weer een bijeenkomst om het concept VLGG te gaan bespreken. Er moest in juli 2023 een eerste plan worden ingediend bij de minister met hierbij een budget. Om het plan uit te voeren zal er minimaal 10 miljard nodig zijn. Het is nog de vraag of dit budget beschikbaar is. Als dit niet beschikbaar is zullen de plannen afgezwakt moeten worden.

Tijdens de bijeenkomsten worden vaak zorgen geuit over belangrijke thema’s. Bijvoorbeeld de KDW (de wetenschappelijk bepaalde waarde waarboven het risico bestaat dat natuur significante schade lijdt door de invloed van stikstof) die in de wet staat. Hiervan moet 74% van de gebieden in Gelderland eronder zitten en dit voelt niet als een realistisch doel. De focus moet zijn op de reductie van de emissie. Hier zet Gelderland dus ook op in.

Een andere discussie, zijn de beekdalen. Hoe effectief is deze maatregel? En hebben we in de gaten wat voor impact dit heeft in sommige regio’s binnen Gelderland? Het is namelijk een doodsteek voor de ondernemers in dit gebied.  Weer een ander punt is het behoud van landbouwgrond. Er zullen grote vraagstukken met betrekking tot grond gaan ontstaan. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende landbouwgrond beschikbaar blijft voor de (jonge) landbouwers? Hier willen we als GAJK graag met jullie over na gaan denken, zodat we houvast hebben als deze gesprekken worden gevoerd.

In februari willen we een jonge boeren dag organiseren met de provincie om het over deze thema’s te hebben. We hopen op veel deelname zodat we echt een stem van de toekomst kunnen laten horen!