Kieswijzer platteland

Op 22 november 2023 staan de Landelijk verkiezingen voor de deur! Vanwege het succes van onze kieswijzer bij de Provinciale verkiezingen heeft Plattelands Jongeren Gelderland voor de Landelijke verkiezingen opnieuw een kieswijzer gemaakt. Wij zijn voor jou de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen ingedoken om te onderzoeken wat zij doen voor het platteland! Liever direct naar een partij? Klik dan op een van onderstaande links:

Boer Burger Beweging

We stimuleren het gebruik van fiets en openbaar vervoer om de mobiliteit te verhogen.

Slim, schoon en veilig reizen, daar gaan we als BBB voor in Nederland. Voor mobiliteit zetten we in op een mobiliteitstransitie die kan rekenen op het draagvlak van de burger. Een OV dat beschikbaar, comfortabel en betaalbaar is, is de aanjager voor verduurzaming van mobiliteit in de breedste zin. In delen van ons land die in groei achterblijven, zowel qua bevolking als qua banen, verschraalt het aanbod van voorzieningen en het OV. Het gebruik van het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden is daarmee laag en dat blijft naar verwachting ook in de toekomst zo. Er komt ondersteuning voor inwoners die zelf het openbaar vervoer willen organiseren. Bijvoorbeeld, de buurtbus die door vrijwilligers wordt georganiseerd.

BBB heeft oog voor de mens achter de woningzoekende. Om die reden moeten we anders omgaan met de bestaande woningvoorraad én willen we fors meer betaalbare woningen bijbouwen. Minder controle en meer flexibiliteit. Daarbij behoudt BBB wel realiteitszin. We kunnen als overheid niet alleen dicteren maar moeten ook faciliteren en samenwerken. Voor woningbouwproductie heb je niet alleen woningcorporaties en gemeenten nodig, maar ook marktpartijen en investeerders.

BBB wil het bouwen van nieuwe woningen weer aantrekkelijk en beter betaalbaar maken. Een van de afwegingen die we daarbij maken is om de regelgeving voor nieuwe woningen, zoals het bouwbesluit en duurzaamheidseisen de komende jaren te bevriezen. Zo weten bouwers, ontwikkelaars én kopers waar zij aan toe zijn. We zetten extra in op verduurzaming van bestaande woningen door (financiële) stimulering maar zonder drang of dwang.

BBB zorgt dat er weer aandacht komt voor het platteland in de landelijke politiek. Er is de afgelopen jaren veel focus geweest op stedelijk bouwen. Vooral de grote steden hebben geprofiteerd van overheidsbeleid op de woningmarkt. Hoewel de bouw in grote steden belangrijk blijft, is het oneerlijk voor de woningzoekenden op het platteland om hen niet te helpen. Veel jongeren willen immers in het eigen dorp blijven wonen en de vele kleinere bouwprojecten voor de dorpen tellen bij elkaar ook flink mee. Wij willen het beleid dus weer laten werken voor bouw in dorpen én steden.

Onze woningmarkt kan de druk niet meer aan. We hebben simpelweg te weinig woningen om alle mensen te kunnen huisvesten en dat is een ernstig probleem. Wij voelen ons daarom genoodzaakt om ook te kijken naar de vraagkant van de woningmarkt. De druk vanuit statushouders die een woning krijgen toegewezen, arbeidsmigranten die in de reguliere woningvoorraad gehuisvest worden en ook de vraag van expats en buitenlandse studenten wordt steeds groter. Dit verdrukt andere woningzoekenden en starters die al jaren op de wachtlijst staan. BBB kiest er voor hen nu extra aandacht te geven en de woningmarkt eerst weer in balans te brengen.

Jongerencontracten in sociale huur omzetten naar starterscontracten voor de eerste huurder, zodat 28-jarigen niet buiten de boot vallen in deze te krappe markt.

Studieschuld niet meenemen bij de hypotheek, zoals was afgesproken bij het leenstelsel.

De BBB wil de volgende basisvoorzieningen op peil houden:

 • Onderwijs & kinderopvang; kwalitatief goed én goed bereikbaar.
 • Basis, middelbaar en vervolgonderwijs voor iedereen.
 • Speciaal onderwijs in de buurt en als verder weg, moeten kinderen en jongeren die naar het speciaal onderwijs gaan, goed en kwalitatief goed vervoer hebben
 • Winkels & Ondernemerschap; winkels, restaurants en overige horeca in de buurt. BBB ondersteunt en stimuleert lokaal ondernemerschap voor een sterke lokale economie. We stimuleren producten en diensten van dichtbij. Voldoende pinautomaten in wijken en dorpen
 • Streekziekenhuizen blijven zoveel mogelijk bestaan.
 • Woonzorgcentra en andere woonvormen voor ouderen die meer zorg nodig hebben in de vorm van moderne ‘bejaardenhuizen’ in de buurt.
 • Voldoende andere zorg dichtbij voor iedereen: zoals bijvoorbeeld de huisarts en fysiotherapeut.
 • Ontmoetingsplaatsen in de directe omgeving: zoals het dorpshuis, chillplek voor jongeren, de sportkantine en de bibliotheek.
 • Snel internet via kabel en mobiel: beschikbaar voor iedereen in stedelijke gebieden, dorpen en buitengebieden.
 • Sport: gezonde geest in een gezond lichaam, op amateur en professioneel niveau.

De komende jaren investeren we in een visie op de toekomst van de agrarische en visserijsector en de wijze waarop dat samengaat met de andere functies, gebruikers en bewoners in het landelijk gebied. Op basis van deze visie bieden we maatschappij, grondeigenaren en investeerders perspectief van minimaal 15-25 jaar, zodat ondernemers langdurig kunnen investeren in natuur- en landbouwdoelen.

We zetten in op het bevorderen van voedsel van dichtbij boven producten van ver weg. We stimuleren dit door het verlagen van de kosten voor korte ketens en het verhogen van de kosten voor voedsel van ver weg. Hier kan worden gedacht aan een toeslag per kilometer of andere stimuleringsregels.

We stimuleren zowel initiatieven voor kleinschalige landbouw als die voor grootschalige en hoogproductieve landbouw. Beide dragen op een andere wijze bij aan verduurzaming.

Er komt geen wettelijke verplichting van biologisch landgebruik, zoals nu in Europa voorgesteld wordt. Marktwerking regelt dat zelf, wanneer de vraag er is, komt het areaal vanzelf.

De PAS-melders krijgen een generaal pardon en worden daarmee direct gelegaliseerd. We creëren in de wet meer ruimte voor afgewogen uitzonderingen.

Voordat we de Europese Herstelwet aanvaarden, maken we een analyse van de sociaaleconomische impact van deze wet, zodat we voor inwerkingtreding de gelegenheid hebben onze implementatie aan te passen op de negatieve effecten van deze wet.

We geven invulling aan de Natuur- en Habitatrichtlijn en baseren beleid op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. We baseren ons op transparant gepubliceerde tellingen en metingen. Niet het model maar de vastgestelde staat van flora en fauna is richtinggevend voor beheer en eventuele omgevingsbeperkingen.

Boerennatuur is ook natuur. Onderhoud en beheer van natuur besteden we uit aan de lokaal gevestigde agrariërs en beheer van de wildstand aan jagers.

Natuur past niet op een postzegel en BBB vindt dat er helaas te veel kleine gebieden als Natura 2000 gebied zijn aangewezen. Dit leidt tot onnodige en kostbare beperkingen en onnodige druk op de naastliggende omgeving. We streven naar Natura 2000 gebieden van dermate omvang, dat ze groot genoeg zijn om zichzelf in stand te houden. Daarom roepen we op tot een herevaluatie op de aangewezen gebieden, zodat we de natuur een echt perspectief op herstel kunnen bieden.

BBB wil de CO2-binding in ons voedsel van landbouwproducten meenemen in onze CO2-reductiedoelstellingen

OV-bedrijven worden genationaliseerd. Het openbaar vervoer wordt gratis en toegankelijk, en is uiterlijk in 2030 volledig elektrisch.

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt een bereikbaarheidsfonds met als doel niet alleen het financieren van beter openbaar vervoer, maar ook (lokale) voorzieningen voor fietsen en deelvervoer. Er wordt een bereikbaarheidsnorm vastgesteld waaraan alle financieringsplannen worden getoetst. Deze norm bepaalt de maximale afstand tussen burgers en openbaar vervoer.

BIJ1 strijdt voor een maatschappij waarin iedereen een veilige, toegankelijke en betaalbare woning heeft. Wonen hoort een recht te zijn, geen verdienmodel. De huidige wooncrisis is een gevolg van neoliberaal wanbeleid en vraagt om een radicale aanpak. We zetten ons in voor een wereld waarin de basisbehoefte van een goede woning voor iedereen wordt gegarandeerd.

Het recht op wonen wordt wettelijk afdwingbaar. Het kraakverbod wordt opgeheven en het niet benutten van woningen en panden wordt verboden. Er komt actieve handhaving om leegstand te bestrijden, onder andere door middel van onteigening. Daarnaast hanteren we een zelfbewoningsplicht en anti-speculatie.

We maken het bestrijden van dak- en thuisloosheid een doelstelling van het nationaal woonbeleid. Dit doen we door middel van de Housing First aanpak. Hiervoor worden er direct genoeg gratis zelfstandige woningen voor alle dak- en thuislozen gerealiseerd, met het doel om in 2030 nul dakloze mensen te hebben (Lissabon Verklaring). Daarbij wordt ook de opvang van dakloze EU-arbeiders en ongedocumenteerde mensen gegarandeerd.

We zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren, studenten en starters. Daarnaast komt er een nationale jeugdstrategie waar jongeren betrokken worden in de ontwikkeling van nieuwe jongerenwoningen. Ook worden jongeren op hun 16e automatisch ingeschreven voor Woningnet in hun woonplaats.

De bio-industrie moet afgebouwd worden en uiteindelijk verdwijnen. Dit moet deels gebeuren door het uitkopen, sluiten en onteigenen van grote intensieve veehouders (megastallen). Daarnaast moet de overheid sterk investeren in diervriendelijkere landbouw en nieuwe initiatieven daartoe ondersteunen. Regeneratieve landbouw (zoals voedselbossen), en in het bijzonder agrarische bedrijven die hiernaar overstappen, worden (financieel) ondersteund.

Nederland zet zich in voor een forse herziening van het Europees landbouwbeleid, waarbij alleen nog subsidies worden verstrekt aan circulaire landbouw.

BIJ1 vecht voor een wereld waarin ecosystemen, mens en dier duurzaam met elkaar samenleven. De tijd van aarzelen en schijnoplossingen is voorbij. We hebben radicale systeemverandering nodig: niet langer kapitalisme, niet langer groei. Alle benodigde klimaatmaatregelen worden voortaan getoetst op klimaatrechtvaardigheid.

Wij zullen onze manier van productie, maar ook van consumptie, volledig moeten herzien om te komen tot een rechtvaardige, circulaire en duurzame samenleving. Het leren, waarderen en volgen van de kennis van inheemse volkeren dient daarbij uitgangspunt te zijn.

De Nederlandse overheid roept per direct de klimaatcrisis uit. Zij is daarbij eerlijk en transparant over de gevolgen van de klimaatcrisis, en hoe beleid hier (zowel positief als negatief) invloed op heeft.

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen is in 2025 minstens 75% lager (in scope 1, 2 én 3 emissies) dan in 1990 en staat in 2030 op 0. Deze doelen worden wettelijk vastgelegd en zijn bindend.

Geen informatie in het verkiezingsprogramma bekend.

 

Belang van Nederland

Om weer betaalbaar te kunnen wonen, moeten vraag en aanbod op de woningmarkt weer in balans komen door meer woningen te bouwen en immigratiebeperkende maatregelen te nemen.

Stimuleer het splitsen van grote woningen in kleinere woningen met bijvoorbeeld een minimum van 30 m2. Dit leidt onmiddellijk tot meer woningen, zonder dat hiervoor extra ruimte wordt gebruikt.

Voer een asielstop in. De Nederlandse bevolking krimpt, dus zonder immigratie zou er een overschot zijn aan woningen en zouden de huur- en koopprijzen kelderen.

        Het openbaar vervoer moet zeven dagen per week gratis zijn voor studenten. 

BVNL wil dat het “stikstofprobleem” van tafel gaat. Technisch gezien is er geen stikstofprobleem en we moeten stoppen met het lastigvallen van boeren, vissers en andere ondernemers op grond van een zelf gecreëerd bureaucratisch probleem.

Er worden geen boeren meer uitgekocht.

We gaan zorgen dat er zowel binnenstedelijk als op het platteland meer bomen worden geplant. Meer bomen is goed voor ons milieu.

Natuurbeleid en wetgeving zijn door bureaucraten hét probleem van Nederland geworden. Gebaseerd op ideologieën, foute aannames en het ontbreken van wetenschappelijke feiten.

Door het benoemen van 162 Natura2000 gebieden hebben we het onszelf onnodig moeilijk gemaakt.  De voorgespiegelde staat van de natuur in Nederland is een stuk beter dan door sommige experts wordt gesteld. Maar liefst 90% van het natuuroppervlak in Nederland is in uitstekende staat.

BVNL wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en geen deflatie van diploma’s. Daarom moeten we stoppen het onderwijsniveau naar beneden bij te stellen. Fysiek onderwijs is de norm; digitaal onderwijs een laatste redmiddel

De pechgeneratie die de basisbeurs heeft misgelopen moet voldoende gecompenseerd worden.

Studeren moet gestimuleerd worden en betaalbaar zijn.

BVNL wil permanente belasting- en accijnsverlagingen om de koopkracht te verbeteren.

De erf- en schenkbelasting schaffen we af.

We gaan onverminderd door met de gemaakte afspraken voor de bouw van bijna een miljoen woningen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar en met focus op starters, gezinnen en ouderen. Iedere gemeente bouwt daarbij 40% voor de middengroepen en gemeenten met weinig sociale woningbouw moeten daarmee aan de bak.

In ieder dorp mag er een straatje worden bijgebouwd. Provincies mogen dorpen niet langer in de weg zitten om voor de eigen inwoners bij te bouwen.

We zetten daarnaast in op het beter benutten van de bestaande woningen door splitsen en optoppen, transformatie, woningdelen en doorstroming.

We stimuleren dat jongeren sparen voor de aankoop van een woning. Daarvoor worden afspraken met banken gemaakt en een bijdrage verleend om te kunnen sparen voor de aankoop van een huis tegen een hogere en aantrekkelijkere rente.

Bereikbaarheid is – net als een dak boven je hoofd – een basisrecht. Waar je in Nederland ook woont, voorzieningen zoals het ziekenhuis, de vereniging, school en de supermarkt moeten makkelijk te bereiken zijn. Ook zonder auto en zonder dat je daarvoor de hoofdprijs betaalt. Bereikbaarheidsnormen vormen dus ons uitgangspunt, niet het rendementsdenken.

We trekken fors meer geld uit voor regionaal openbaar vervoer en regionale bereikbaarheid. We willen boter bij de vis bij een aantal belangrijke projecten voor de bereikbaarheid van de regio: de Maaslijn en de verbinding Zwolle-Munster zijn cruciale randvoorwaarden voor deze nieuwe manier van denken.

Wie op het platteland woont heeft minder alternatieven voor de auto dan iemand in de stad. We zijn daarom tegenstander van rekeningrijden op het platteland. Met een e-vignet vragen we een bijdrage van mensen buiten Nederland voor het in stand houden van ons wegennet.

We investeren in goede en betaalbare alternatieven voor de auto. Snelfietspaden, OV en deelvervoer zijn zulke aantrekkelijk alternatieven. Er hoeft niet altijd een bus te rijden als er ook andere vormen van (deel)vervoer mogelijk zijn (elektrische auto, scooter of fiets). Als regels knellen om alternatief openbaar vervoer mogelijk te maken, passen we ze aan of introduceren we het recht op gemotiveerd maatwerk.

Boeren vervullen een sleutelrol op weg naar een duurzamer land, omdat zij de verbinding vormen tussen een gezonde natuur, een gezonde bodem en gezond voedsel. Er moet voldoende geld komen voor natuurbeheer. Daarnaast koesteren zowel boeren als recreanten behoud en herstel van groene coulisse- en heggenlandschappen. Daaraan geven we prioriteit, boven de aanleg van nieuwe natuur. Bodem en water zijn het kapitaal van de agrarische sector. De bodem zal gezonder moeten worden en het water zal schoner moeten worden. Nu nietsdoen, zal leiden tot lagere opbrengsten in de nabije toekomst. Het CDA gaat niet voorschrijven hoe die kwaliteit verbeterd kan worden; dat weten agrariërs zelf veel beter. Wel zal het een plicht worden om de kwaliteit van bodem en water te verbeteren. In het belang van de grondgebruikers zelf.

Het CDA zet in op ambitieus en realistisch klimaatbeleid. Van de politiek mag leiderschap verwacht worden in de transformatie naar een duurzaam land. Zo’n ambitieus en realistisch klimaatbeleid is mogelijk als we het klimaatvraagstuk niet als een technocratische kwestie benaderen, maar als een sociale kwestie. Wij blijven ons committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs, met de afspraak om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot onder de 2 graden Celsius en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. We blijven investeren in windenergie op zee, zonne-energie, duurzame biomassa, energiebesparing, aardwarmte, aquathermie en schone brandstoffen. Naast veel duurzame energie hebben we ook kernenergie nodig. We gaan door met de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Aanvullend gaan we aan de slag met kleine, modulaire kernreactoren.

Sterke gemeenschappen vragen om sterke wijken en buurten. Bij nieuwbouw regelen we dat er ook voldoende voorzieningen komen: scholen, zorg, winkels en goede verbindingen. Juist door te investeren in het ‘publiek kapitaal’ versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. In onze binnensteden houden we ruimte om te vergroenen. Zo beschermen we onze wijken tegen hittestress en wateroverlast.

Het CDA heeft in het bijzonder aandacht voor maatschappelijke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Daar waar je – naast je huis en werk – heen gaat om mensen te ontmoeten en samen te zijn: de kerk, sportvereniging of een gezellig plein. Die plekken zijn essentieel voor het vormen van gemeenschappen.

Bouw veel meer betaalbare woningen. De ChristenUnie wil dat er 100.000 woningen per jaar bijkomen, waarvan een groot deel beschikbaar komt voor starters en senioren.

In dorpen kijken we in het bijzonder naar waar we door kleinschalig en met hoge kwaliteit te bouwen, het voorzieningenniveau op peil kunnen houden en kwaliteit aan de leefomgeving kunnen toevoegen. Echt buiten dorpen en steden bouwen we alleen als er sprake is van goede OV-verbindingen, zoals rondom stations of bij snelle buslijnen. De grote woningbouwopgave vraagt om een goed geregisseerde ruimtelijke ordening.

Betaalbaar starten. Starters moeten hun wooncarrière kunnen beginnen. We moedigen gemeenten aan om de schaarste eerlijk te verdelen en een deel van de te bouwen en vrijkomende sociale huurwoningen te reserveren voor starters, die op hun beurt doorstromen zodra hun inkomensniveau dat toelaat. 

Extra geld naar buslijnen. Goed busvervoer is van onschatbare waarde om voorzieningen bereikbaar te houden, juist ook op het platteland. Provincies krijgen extra geld om bestaande buslijnen in stand te houden én waar dat nodig is juist meer bussen te laten rijden. Als een gewone lijnbus niet mogelijk is dan streven we naar goede alternatieven, zoals bijvoorbeeld de buurtbus.

Geen BTW voor het OV. Het Openbaar Vervoer moet betaalbaar zijn. Daarom gaat de BTW voor het OV naar 0%.

Stop prijsstijgingen in het OV. Er komen geen spitsheffingen, de HSL-toeslag vervalt en we

Schrappen de stijging van spoortarieven boven op de inflatie en er komen goedkopere abonnementen voor scholieren

Start een kenniscentrum bedrijfsovername en -start. De overheid start in samenwerking met NAJK, LTO en de banken een Kenniscentrum Bedrijfsovername en -start, met als doel jonge boeren te begeleiden bij een bedrijfsovername en/of bedrijfsstart. Ook zorgen we voor vestigingssteun als een duwtje in de rug. 

Maak grondgebondenheid een randvoorwaarde. We werken de komende 10 tot 15 jaar toe naar een grondgebonden melkveehouderij, die in balans is met de omgeving en het benodigde ruwvoer op eigen grond of in de directe omgeving produceert.

Sluit de nutriëntenkringlopen. We willen een sluitende kringloop van mest, gewas, voer, voedsel en restproducten bij voorkeur op lokaal niveau. Op deze manier gebruiken de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij de grondstoffen en reststromen van de voedingsmiddelenindustrie en elkaars voedingsketens.

Voltooi het Nationaal Natuurnetwerk. De Natura2000 gebieden, het Nationaal Natuurnetwerk en de ecologische verbindingen ertussen (zoals ecoducten en wildtunnels) zijn cruciaal voor een robuuste natuur in Nederland en moeten voor 2030 gerealiseerd worden

Ga voor natuurherstel door in te zetten op minder stikstofuitstoot. De stikstofemissies, zowel ammoniak als stikstofoxiden, moeten met de helft omlaag. De reductie daarvan is goed voor de natuur. Alle sectoren dragen hieraan hun evenredig steentje bij.

Minimaal 10% meer bos. Er moet 37.000 hectare aan bos bij. Dat is goed voor de biodiversiteit, het vastleggen van CO2 en voor de mens. Daarnaast moeten we ook goed zorgen voor de bestaande bossen

Voer het gesprek over mentale gezondheid en prestatiedruk. Mentale gezondheid van jonge mensen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dit vraagt een cultuuromslag. Je bent niet goed om wat je presteert, wat je hebt, wie je vrienden zijn, je bent goed omdat ieder mens van waarde is.

Verbeter snel de jeugdzorg. De Hervormingsagenda, die samen met het veld is opgesteld en breed gesteund wordt, is de komende jaren leidend voor het verbeteren van de jeugdzorg. Wij willen dat er snel een betere afbakening komt van wat er wel en niet onder jeugdhulp valt. In sommige gevallen moet de jeugdzorg zich misschien juist terugtrekken om ruimte te geven aan gemeenschappen.

Zorg voor verbinding met lokale voorzieningen. Wij willen de zorg voor jongeren meer vanuit het collectief benaderen. Het opvoeden en opgroeien van jongeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door ruimte te geven en samenwerking te stimuleren tussen lokale basisvoorzieningen zoals sportclubs, scholen, jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk, kunnen zij kennis en expertise delen en een stevige pedagogische basis vormen voor kinderen en jongeren

Leefbaarheid in dorpen en wijken. Ruimtelijke ordening moet ten dienste staan aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. Kleinschalige uitbreiding van woonkernen in groen gebied kan noodzakelijk zijn voor het behoud van voorzieningen zoals winkels, scholen of verenigingen. Een straatje met woningen erbij in ieder dorp voorziet daarmee niet alleen in eenvoudige en goedkope woningen maar ook in het welzijn van kleinere plaatsen.

Volkshuisvesting in de vorm van een betaalbare en goede woning voor iedereen is volgens DENK een kerntaak van de regering. Dat schrijft de Grondwet ook voor. Op dit moment pakt de overheid echter onvoldoende regie op het onderwerp wonen. Daarom spreekt DENK weer van volkshuisvesting, waarbij betaalbaar wonen voor iedereen het doel is.

DENK wil het autogebruik verminderen. Daarom is het van belang dat er extra wordt geïnvesteerd en ingezet op vervoersmiddelen die een volwaardig alternatief vormen voor de auto.

Geen informatie in het verkiezingsprogramma over dit onderwerp beschikbaar.

De mens heeft sinds de industrialisering en de consumptiemaatschappij een klimaatschuld opgebouwd. De nadruk heeft te lang gelegen op het bewerkstelligen van economische groei, in plaats van op het verantwoord omgaan met onze wereld. Als gevolg hiervan staan onze natuurlijke hulpbronnen onder druk en verandert het klimaat.

De mate waarin een samenleving omkijkt naar de meest kwetsbare mensen, is een graadmeter voor onze beschaving. DENK staat daarom pal voor het behoud en de versterking van onze verzorgingsstaat. DENK wil een toegankelijk vangnet voor iedereen, waarbij misbruik en fraude worden aangepakt. Grote prioriteit legt DENK bij het bestrijden van kinderarmoede.

Meer huizen voor starters en studenten. Binnen de opgave voor meer passende woningen is er bijzondere aandacht nodig voor starters en studenten. Duizenden studenten, net afgestudeerden en starters hebben op dit moment geen zicht op een (betaalbare) woning. Om dat te bereiken, komt er een doorbouwfonds, bouwen we kantoren om en breiden we bestaande gebouwen uit.

Om starters een eerlijke kans op de woningmarkt te geven, zorgen we dat beleggers en investeerders bestaande starterswoningen niet kunnen opkopen. Een betaalbare en gezonde woning betekent ook een duurzame woning. Daarom starten we met een isolatieoffensief. Zo maken we een einde aan hoge energierekeningen en ongezonde huizen.

We investeren in meer studentenwoningen. Minimaal een kwart daarvan zijn studentenhuizen met gemeenschappelijke ruimtes.

Het is belangrijk om, vooral in dorpen, te focussen op voldoende woningen voor jongeren. We willen dit doel bereiken door aan de ene kant een doorbouwfonds in te stellen om de bouw van woningen op gang te houden en aan de andere kant door bijvoorbeeld splitsen of optoppen meer woningen te creëren in bestaande gebouwen.

We breiden het aantal doorfietsroutes uit en investeren in de ontbrekende schakels in het spoornetwerk. We introduceren een klimaatticket voor het openbaar vervoer: met één kaart tegen een gereduceerd tarief reizen in al het openbaar vervoer buiten de spits. We maken autorijden eerlijker door rekeningrijden in te voeren, waarbij we rekening houden met de regionale verschillen.

De toekomst van de Nederlandse landbouw is voor jonge boeren en tuinders. Zij staan aan de voorhoede van verduurzaming en samenwerking. D66 wil dat er perspectief is voor de volgende generatie. Daarom kijken we bijvoorbeeld naar omschakelingssubsidies en andere steunmaatregelen.

De Europese landbouwsubsidies die Nederland zelf kan verdelen, gaan voortaan alleen naar boeren die stappen zetten naar kringlooplandbouw, biologische boeren en jonge boeren die de omschakeling willen maken. Of als inkomensondersteuning voor boeren die aan natuurbeheer doen of groenblauwe diensten leveren.

Er komt een specifieke subsidie voor jonge en biologische boeren om hen te helpen bij de transitie, bijvoorbeeld met certificeringskosten en omschakeling.

D66 wil een duurzaamheidsbijdrage voor landbouwproducten in rekening brengen bij de afnemers van boeren, zoals de verwerkende industrie en supermarketen. Deze marktpartijen krijgen korting op de heffing als zij vooruitlopen op de duurzaamheidsstandaard. De opbrengst ervan komt beschikbaar als omschakelingssubsidie voor biologische en kringloopboeren. Hierbij zal specifiek gekeken worden hoe jonge boeren hiervan kunnen profiteren.

We werken toe naar een klimaatneutrale landbouw in 2040. Dat vraagt om forse investeringen in de landbouw, meer grondgebondenheid en een sterkere positie van boeren ten opzichte van de voedings- en levensmiddelenindustrie.

We zorgen voor een eerlijke prijs, voor de boer en de consument. We maken gezond en duurzaam eten goedkoper, bijvoorbeeld door btw af te schaffen voor groente en fruit en stoppen met kiloknallers voor vlees.

We breiden het aantal hectaren natuur uit, we realiseren bufferstroken rondom Natura 2000-gebieden

De stikstofaanpak gaat hand in hand met onze klimaatdoelen en natuurherstel. Daarom hebben we niet alleen oog voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar investeren we ook actief in herstel van de natuur. Dit betekent nieuwe leefgebieden creëren, bedreigde soorten beschermen en een gezonde natuurlijke balans bevorderen. Zo wil D66 in 2030 50.000 hectare meer natuur hebben gerealiseerd, en in 2040 zelfs 160.000 hectare meer.

We vergroten de aandacht voor mentale gezondheid, met name bij jongeren. Met werkgevers en onderwijsinstellingen maken we afspraken over preventie. Na behandeling bieden we ook begeleiding met nazorgtrajecten of bij een herstelacademie.

We versterken de toegang tot opleidingen ook na je 25ste en mogelijkheden om vanuit een uitkering aan de slag te gaan.

D66 wil het minimumloon en de uitkeringen flink te verhogen. We schaffen de toeslagen af en maken een nieuwe start met een basisbedrag voor iedere volwassene. We laten werken meer lonen en we voeren daarbij ook een financieel urenvoordeel in voor wie meer dan drie dagen per week werkt.

D66 wil dat alle jongeren een stem hebben in hun toekomst. Zo kunnen jongeren in jongerenfora meepraten over de grote thema’s die zij belangrijk vinden, zoals het klimaat en klimaatverandering. Ook breiden we het stemrecht uit naar zestien- en zeventienjarigen. We hebben meer aandacht voor mentale gezondheid. Met werkgevers en onderwijsinstellingen maken we afspraken over werk- en studiedruk, waaronder het recht op onbereikbaarheid. Ook verhogen we het minimumjeugdloon, zodat iedereen vanaf achttien jaar recht heeft op het volledige minimumloon. We maken extra geld vrij voor gemeenten om de wachtlijsten in de jeugdzorg aan  te pakken.

Forum voor Democratie

Studieschuld mag nooit worden meegerekend met hypotheekaanvraag. Afschaffen ‘Eigenwoningforfait’ bij volledige aflossing hypotheek (terugkeer wet Hillen).

Op korte termijn moeten nu snel meer woningen worden gebouwd. Maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Het is niet wenselijk dat ons hele land wordt volgebouwd en dat kostbare natuur en landbouwgrond wordt opgegeven ten behoeve van de alsmaar voortgaande immigratie. FVD wil de immigratie daarom inperken en remigratie actief bevorderen, waardoor woningen vrijkomen.

Ook wil FVD de mogelijkheid onderzoeken om generatiewoningen te bouwen waarin het contact tussen ouderen en jongeren kan worden versterkt.

Op verscheidene, overbelaste trajecten is het essentieel én mogelijk om meer en vooral ook langere treinen in te zetten om de drukte te verlichten en de reistijd te verkorten. Tevens verdwijnen ieder jaar tientallen tot honderden bushaltes, met name in de regio. Die kaalslag moet stoppen: bushaltes moeten – juist ook in meer afgelegen gebieden – terugkeren en behouden worden.

Betaalbaar OV voor iedereen.

De OV-kaart voor studenten zowel in het weekend als doordeweeks geldig maken.

Het volledige stikstofbeleid van tafel; kritische depositiewaarden, AERIUS en alle reductiedoelstellingen schrappen.

Nooit over gaan tot gedwongen onteigening van boeren. Ook geen ‘vrijwillige’ uitkoop van boeren met belastinggeld; behoud van de agrarische sector als uitgangspunt.

Veel meer respect, aandacht en steun voor onze boeren.

Stoppen met rewilding projecten en de natuur openstellen voor recreatie.

Natuurbeleid op basis van de reële, empirisch waargenomen toestand van onze natuur; niet op basis van modelmatige kritische depositiewaarden voor stikstof.

De bestaande natuur koesteren en beschermen, geen bomenkap en andere destructieve maatregelen voor ‘natuurherstel’ en biomassa, maar aanplant bomen stimuleren.

Meer natuurgebieden openstellen voor bezoekers en dagrecreanten.

Het Parijsakkoord opzeggen, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet.

Verhoging van de basisbeurs, geïndexeerd op de inflatie sinds afschaffing; gepaste compensatie voor de generatie die hiervoor niet in aanmerking is gekomen

Meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het MBO.

Topniveau als ambitie. Meer aandacht voor excellerende leerlingen.

De onderwijsprogramma’s in de praktische leerweg mede laten bepalen door leermeesters en ervaren vakmensen. Dus meer gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen voor de regionale invulling van onderwijsprogramma’s in het beroepsonderwijs.

De instroom van internationale studenten beperken. Terughoudendheid bij het werven van internationale studenten naar Nederland.

Voorrangsregelingen op woningen voor internationale studenten opheffen

Strengere toelatingseisen voor studenten.

Aandacht terug op het geven van onderwijs. Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: minder inzetten op vastgoedportefeuilles en winst maken.

GroenLinks - PvdA

Iedereen heeft recht op een goede en duurzame woning. Door regels en keuzes van de overheid is het nu lastig om een huis te vinden. Vooral voor oude en jonge mensen. Wij pakken dat aan. Huizen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen. De overheid moet zorgen voor veel meer betaalbare woningen. We willen meer sociale huurwoningen en strengere regels zodat je huur niet zomaar omhoog gaat.

Vervoer is een recht. Het is belangrijk dat vervoer ook duurzaam wordt. Zo krijgen we een schone lucht en minder herrie. Dit is ook goed voor planten en dieren. In nieuwe wijken krijgt vervoer meer aandacht. Belangrijke dingen moeten altijd goed bereikbaar zijn. Denk aan de huisarts, de apotheek of de school. Regels die gaan over vervoer zijn op dit moment vooral voor rijke mensen. Zij hebben recht om een auto te leasen of krijgen geld voor een elektrische auto. Wij gaan er voor zorgen dat de ongelijkheid kleiner wordt. Mensen met weinig geld moeten ook goedkoop en duurzaam kunnen reizen. De overheid neemt het openbaar vervoer over. Dat moet voor iedereen betaalbaar zijn. We doen een experiment om het openbaar vervoer gratis te maken voor mensen met weinig geld.

Nederland is niet de beste plek om zó veel vlees en zuivel te maken. Vooral als het eten wordt verkocht aan andere landen in plaats van in Nederland. Door de grote megastallen wordt de bodem zuur en daar heeft de natuur veel last van. We helpen boeren om hun boerderij duurzaam te maken. Dan kunnen ze beter voor de dieren en de natuur zorgen. Zo houden we de grond gezond en vruchtbaar. Zodat er ook in de toekomst Nederlandse boeren kunnen zijn.

Een toekomst voor de boer. Dat doen we met een duurzame landbouw. De natuur in gebieden met veel landbouw gaan we herstellen en beschermen. We zorgen dat boeren geld kunnen verdienen als ze daarbij helpen. Het is voor veel boeren moeilijk om geld te verdienen. Dat komt omdat de grond van hun bedrijven heel duur is. Er komt daarom een grondbank voor boeren. Daarmee kunnen duurzame boeren makkelijk aan grond komen. Jonge boeren verdienen een toekomst. Zij gaan op hun opleiding meer leren over duurzame landbouw. Zo kunnen zij later als ze boer zijn goed zorgen voor de natuur.

We zitten midden in een klimaatcrisis. De natuur staat er slecht voor. Door klimaatverandering wordt de aarde warmer en het weer gevaarlijker. De overheid moet de leiding nemen en dit oplossen. Want een gezonde planeet hebben we nodig voor onze samenleving en de economie.

Er zijn harde doelen nodig om de planeet te beschermen. Nederland moet klimaatneutraal worden. Dan gaat het klimaat niet meer achteruit. Wij willen deze doelen halen:

 • In 2035 wekken we alleen nog schone energie op.
 • In 2040 moet de industrie helemaal duurzaam zijn.
 • In 2050 gebruiken we alleen nog maar spullen die je kan repareren of opnieuw kan gebruiken.

Aandacht voor jongeren. Jonge mensen hebben veel problemen. Het leven lijkt voor hen soms stil te staan. We maken speciale plannen om jongeren vooruit te helpen. Een zogenaamde Nationale Jeugdstrategie. De minister-president is daarover de baas. Ook moeten jongeren meer te zeggen hebben in de politiek. De leeftijd om te stemmen gaat naar zestien jaar.

JA21 wil:

 • Structureel meer geld vrijmaken voor OV in de landelijke gebieden;
 • Doorzetten van de ambities voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn;
 • NS heeft tot 2025 om te verbeteren, zo niet dan ruim baan voor aanbestedingen op het spoor. miljard uitgegeven.

JA21 wil:

 • Doelstellingen voor gemeenten op het gebied van woningbouw;
 • Regie vanuit Den Haag inzetten om belemmeringen weg te nemen en woningbouw aan te jagen. Er komt voor de komende 10 jaar een regeringscommissaris Woningbouwproductie met bevoegdheden om knelpunten op te lossen en een gezonde markt te stimuleren;
 • Bevorderen eigen woningbezit voor middeninkomens en (alleenstaande) starters op de woningmarkt. Kortere procedures en gestandaardiseerde eisen binnen het bouwproces;
 • Rem op asiel-, arbeids-, studie- en gezins-migratie en -remigratie, zowel van binnen als van buiten de EU, zodat er ademruimte op de woningmarkt ontstaat;
 • Nederland van het stikstofslot af;
 • Eigendom en bezit respecteren omdat de woning geen melkkoe is, woningbezitters niet eindeloos opzadelen met hogere lasten;
 • Regels en rendementseisen voor corporaties die de bouw van betaalbare woningen belemmeren, zo veel mogelijk schrappen.
 

JA21 kiest voor kansen van onze jongeren op de woningmarkt:

 • Afbouw hypotheekrenteaftrek stoppen zolang de hypotheekrente op het huidige niveau blijft;
 • Studieschuld mag niet betekenen dat starters helemaal geen hypotheek kunnen krijgen zoals beloofd bij invoering leenstelsel;
 • Verbeteren van positie van alleenstaanden op de woningmarkt.
 • Meer flexibiliteit t.a.v. inzet bestaande woningmarkt; geen verbod op opsplitsen woningen;
 • Doorstroming stimuleren, zodat de juiste woningen beschikbaar komen voor de juiste groepen woningzoekers.

JA21 wil:

        Nederland van het stikstofslot halen middels onze initiatiefnota;

        Ruim baan voor innovatie binnen onze agrosector;

        Houdbare en lange termijn-verdienmodellen voor ondernemers binnen onze agrosector.

        Onze landbouwsector ondersteunen bij de ontwikkeling van robuuste gewassen die beter bestand zijn tegen droogte en verzilting;

        Ruim baan voor nieuwe veredelingstechnieken;

        Realistische verdienmodellen in de transitie naar een meer toekomstbestendige landbouwsector;

        Het ontwikkelen van blauwe diensten binnen de agrosector;

 

        De natuur heeft amper baat bij het piekbelasterbeleid waarin boerderijen worden opgekocht. Het recente onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bevestigt de stellingname van JA21 dat de kritische depositie waarde (KDW) niet geschikt is om te bepalen wat er moet gebeuren met veehouders.

Voluit kiezen voor kernenergie: kernenergie als dé elektriciteitsbron van de toekomst bestempelen.

JA21 wil inzetten op klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat door investeringen in dijken, watermanagement, klimaatbestendig bouwen en onderzoek naar ‘adaptatie-innovatie’. De weg die JA21 wil inslaan is duidelijk: van instabiele, ontoereikende en horizonvervuilende wind- en zonnevlaktes naar kernenergie. Schone, stabiele, betaalbare en toekomstbestendige elektriciteitsproductie op eigen bodem. Geen dwang en drang, maar vertrouwen op en investeren in innovatie. Daarnaast wil JA21 dat Nederland zich op Europees niveau gaat inzetten om de desastreuze effecten van de Natuurherstelwet te voorkomen

JA21 heeft als missie het weer aanhaken van afgehaakt Nederland. Nederland kent al een Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid om de leefbaarheid in steden te verbeteren. Dit is goed, maar het is bijzonder belangrijk om daarnaast ook de regio’s van Nederland weer gelijk te stellen aan de Randstad. Hiervoor lanceert JA21 het Nationaal Programma Democratisering en Regio. Binnen deze aanpak zullen Rijk, gemeenten, corporaties, schoolbesturen, etcetera meerjarig in de verschillende Nederlandse regio’s moeten samenwerken, door met collectieve inspraak en inspanning heldere doelen te stellen over het herstellen van de betrokkenheid van de regio’s bij hun toekomst en het verbeteren van de leefbaarheid en het perspectief van inwoners.

JA21 wil dat de basisvoorzieningen die dorpen en steden vitaal houden, worden gegarandeerd. Het is voor de leefbaarheid immers van cruciaal belang dat mensen in hun eigen omgeving naar school kunnen en de dokter kunnen bezoeken, maar ook dat zij naar een bibliotheek kunnen of een voorstelling kunnen bezoeken.

 

Nieuw Sociaal Contract

Wat verwachten we van de overheid:

 • Een crisisaanpak die is gericht op een betaalbare en passende woning voor iedereen 
 • Het scheppen van de ruimtelijke, procedurele en financiële randvoorwaarden voor meer woningbouw in de sociale huur, middenhuur  en vrije sector.

 

Wat verwachten we van de samenleving:

 • Inzet van provincies en gemeenten voor versnelde plan- en besluitvorming. 
 • Investeringen van woningcorporaties om ten minste 350.000 huurwoningen te realiseren.
 • Investeringen van marktpartijen om extra woningen in de middenhuur- en koopsector  te realiseren. 
 • Participatie van pensioenfondsen in de nationale bouwopgave. 
 • We willen investeren in hoogfrequent openbaar vervoer van en naar de grotere steden, waar mogelijk met snelheden van 160-200 km/uur, zodat ten opzichte van de auto duidelijk sprake is van reistijdwinst. We zijn geen voorstander van een spitsheffing om reizen per trein in de spits te ontmoedigen; dit moet juist aantrekkelijk worden gemaakt.
 • Op het platteland is er voor de auto vaak geen alternatief om grote afstanden af te leggen. We zijn daarom tegen het voorstel voor een kilometerheffing
 • Goede mogelijkheden om de fiets te pakken dragen bij aan bereikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Tussen en in de grote steden worden goede fietsroutes aangelegd, zodat de fiets een realistisch alternatief wordt voor de auto en het openbaar vervoer. Er komen meer fietsenstallingen bij OV-knooppunten en het aantal OV-fietsen op stations wordt uitgebreid

Jonge Boeren

 • We willen jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen duidelijkheid en perspectief bieden. De basis is een goed verdienmodel. Dat begint ermee dat boeren en tuinders een eerlijke prijs ontvangen voor hun product. Daarom zijn langjarige afspraken nodig die financiële zekerheid bieden, met name voor agrarisch natuurbeheer en ‘groene en blauwe diensten’ die een bijdrage leveren aan waterbeheer, landschap, cultuurhistorie of recreatief medegebruik. We blijven ruimte bieden aan innovatie en ondernemerschap van boeren zelf. De overheid onthoudt zich van gedetailleerde voorschriften over de bedrijfsvoering, zoals ten aanzien van het voerbeleid en de oogstperiode.
 • Wij zien een belangrijke, blijvende rol weggelegd voor de vruchtbare Nederlandse delta om voedsel te produceren. Voor de akkerbouw en veeteelt wijzen we daarom geschikte gronden aan als agrarische hoofdstructuur
 • In de veeteelt zetten we verdere stappen richting een toekomstige landbouw, die meer in evenwicht is met de omgeving. De hoeveelheid vee moet beter afgestemd worden op de milieugebruiksruimte en de beschikbare grond in Nederland
 • In de akkerbouw is duurzaam bodemgebruik leidend. We steunen de sector bij innovaties om met minder water, energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een goede productie te halen. Ook stimuleren we de teelt en toepassing van plantaardig eiwit en vezelgewassen in eigen land.
 • We beschermen natuur en biodiversiteit door de kwaliteit van water, bodem en lucht te verbeteren. We zetten ons in voor robuuste natuurgebieden en het in stand houden van bedreigde dieren en planten. Hierbij koesteren we ook landschapselementen zoals houtwallen, hagen en kwelders. 
 • We zetten ons in om de biodiversiteit in Nederland te behouden en te herstellen. Dit doen we zowel op land als op zee. Natuurversterkend bouwen wordt de nieuwe norm, zowel op bedrijventerreinen als bij nieuw te ontwikkelen woonwijken.
 • Het redden van een ‘snipper’natuur moet, mede in het licht van het veranderende klimaat en toenemende verdroging, ruimtelijk kunnen worden afgewogen tegen nieuwe sociale en maatschappelijke opgaven. Een voorwaarde is dat de instandhoudingsdoelen worden gerespecteerd en dat er in een ander gebied natuurcompensatie plaatsvindt. Dit vraagt om meer flexibiliteit in Europese en nationale regelgeving. 
 • Na 150 jaar is de wolf terug in Nederland. Ruimte is echter schaars. Waar wolven een bedreiging vormen voor mens en dier, moet het worden toegestaan om ze te verjagen en de populatie actief te beheren. De verantwoordelijkheid voor deze afweging ligt bij provincies.

De bewoonbaarheid van ons land en de kwaliteit van het leefmilieu zijn essentiële onderdelen van de bestaanszekerheid op langere termijn. Nederland is een dichtbevolkt land waar ruimte moet zijn voor huizen, natuur, landbouw, industrie, energieopwekking, waterwinning, afvalverwerking, recreatie en mobiliteit.

De overheid moet in het nationale omgevingsbeleid actief de voorwaarden scheppen voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook heldere keuzes maken om de gezondheid van mens en natuur te beschermen en het mooie landschap te behouden. Niet alles kan meer overal. Wij verwachten van een nieuw kabinet dat het actief inspeelt op de ruimtelijke noden van de samenleving, met name de aanpak van het woningtekort, het waarborgen van voedsel- en energiezekerheid en het klimaatbeleid. Ook willen we dat alle landsdelen goed bereikbaar en leefbaar zijn

Partij voor de Dieren

Een dak boven je hoofd is niet voor niets een grondrecht. Maar voor veel mensen in Nederland is dat moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. Bijna overal zijn te weinig huizen, woningcorporaties zijn uitgekleed en private investeerders hebben ruim baan. Doordat met name de veehouderij te veel stikstof uitstoot, is de bouw van bijna honderdduizend nieuwe woningen in gevaar. Daarbovenop neemt de veehouderij bijna de helft van alle grond in Nederland in beslag. Al het andere dat ruimte kost, waaronder wonen en de natuur, moet het doen met de andere helft. De Partij voor de Dieren maakt kraakheldere keuzes zodat er ruimte vrijkomt voor iedereen om gezond en gelukkig te kunnen wonen, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. Dat kan alleen als we de ruimte in Nederland fundamenteel anders indelen.

We maken ruimte voor woningen. Door te kiezen voor een krimp van het aantal dieren dat wordt gefokt en gedood in de veehouderij met 75%, wordt de stikstofcrisis opgelost, komt er veel landbouwgrond en agrarische bebouwing vrij, én verdwijnt de stankoverlast. Naast herstel van de natuur creëert dat ruimte voor woningen.

Het ov is, zeker in combinatie met de fiets, in potentie de schoonste en goedkoopste manier om je te verplaatsen. Helaas verdwijnen steeds meer buslijnen, rijden er steeds kortere treinen en worden de prijzen ook nog eens flink verhoogd. Dat is geen wetmatigheid, dat zijn politieke keuzes. Wij kiezen ervoor om juist flink te investeren in betaalbaar, comfortabel en toegankelijk openbaar vervoer. Dat draagt bij aan de verduurzaming en het leefbaar houden van onze steden. Ook buiten de steden zorgen we dat het ov altijd een goed beschikbare vervoersoptie is.

 • Het openbaar vervoer wordt 50% goedkoper en de btw op tickets wordt afgeschaft.
 • In de treinen wordt het klassensysteem afgeschaft, voor iedereen moet er een goede zitplaats zijn tegen een redelijke prijs.
 • De treinreistijd tussen de Randstad en Noord- en Oost-Nederland wordt verkort. De Lelylijn en Nedersaksenlijn komen er zo snel mogelijk. Ook zorgen we voor een nieuwe snelle treinverbinding tussen Utrecht en Breda.
 • Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de reiziger.
 • Het aantal treinen wordt uitgebreid en de treinen worden langer.
 • Op alle knooppuntstations komen vergader- en werkfaciliteiten.
 • In elk treinstel zijn schone wc’s, stopcontacten en internet.
 • Treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers.
 • Er komen voldoende en gratis bewaakte fietsenstallingen.
 • Er komen overstapmogelijkheden op deelauto’s.
 • Door de uitbreiding van lightrailverbindingen, zoals de Randstadrail, maken we kleinere woonkernen beter bereikbaar en verminderen we woon-werkverkeer met de auto.
 • Er worden meer bussen ingezet om het openbaar-vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk. Alle nieuw aan te schaffen bussen zijn 100% elektrisch, en vanaf 2030 zijn alle bussen 100% elektrisch. Op meerbaanswegen worden rijstroken veranderd in busbanen, zodat het openbaar vervoer zeker in de spits sneller en betrouwbaarder wordt dan de auto.
 • Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking.

Het fokken, gebruiken en doden van dieren in de gangbare veehouderij is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien vaak niet eens daglicht. Er worden zoveel dieren gefokt, gebruikt en gedood voor vlees, vis, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dat met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Er komt zo snel mogelijk een einde aan de vee-industrie. Smakelijke, plantaardige en duurzame alternatieven voor dierlijke producten bieden nieuwe hoop voor de dieren, boeren en onze toekomst. Het Rijk gaat actief inzetten om die transitie op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd te krijgen.

Er komt een einde aan de vee-industrie. Het totale aantal dieren dat in de Nederlandse veehouderij wordt gefokt en gedood krimpt met minstens 75% in de komende twee jaar.

Gezond en betaalbaar voedsel is een basisbehoefte voor ons bestaan. Maar het huidige landbouwmodel zit op een doodlopende weg. Voedselproductie en -consumptie dragen sterk bij aan de ecologische, sociale en gezondheidscrises van deze tijd. Vorige regeringen hebben die problemen steeds voor zich uitgeschoven of met lapmaatregelen bestreden. Tegelijkertijd is de manier waarop de maatschappij tegen voedsel aankijkt onmiskenbaar gekanteld. Een groeiend aantal mensen kiest voor een plantaardiger en gezonder voedingspatroon en er zijn inmiddels talloze initiatieven om anders te boeren. De Partij voor de Dieren is vanaf haar oprichting de aanjager geweest van deze verandering. Die rol blijven we vervullen. Er liggen immers geweldige kansen voor een gezonde toekomst van de landbouw die betaalbaar voedsel produceert. We zitten midden in de voedselrevolutie.

Nederlandse boeren zijn door de overheid en banken decennialang voor de keuze geplaatst: zich in de schulden steken voor peperdure schijnoplossingen, of stoppen. Het is dan ook niet verrassend dat sinds het begin van deze eeuw niet de veestapel, maar het aantal veeboeren is gehalveerd. Van de overgebleven boeren leeft de helft onder de armoedegrens. De enigen die baat hebben gehad bij het enorme aantal dieren in de Nederlandse veehouderij, zijn de grote agro-industriële bedrijven zoals veevoerbedrijven, slachthuizen en stallenbouwers, en de banken. Een krimp van het aantal dieren in de veehouderij was decennialang taboe, maar bijna iedereen ziet nu dat dit onvermijdelijk is.

De toekomst is plantaardig.

Het is de grootste uitdaging waar onze generatie voor staat: de Aarde leefbaar krijgen en houden voor al haar bewoners. We kunnen de problemen samen oplossen, maar niet met de manier van denken die de problemen heeft veroorzaakt. Er is een radicale koerswijziging nodig. We zullen afscheid moeten nemen van het hardnekkige misverstand dat de mens boven de natuur staat. We zijn juist volledig afhankelijk van de ecosystemen waar we onderdeel van zijn. Daarom kiest de Partij voor de Dieren een volstrekt ander uitgangspunt dan alle andere politieke partijen. Wij zijn de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de westerse mens en z’n geld centraal stelt, maar keuzes maakt vanuit het brede perspectief van een leefbare Aarde. Dieren, klimaat, natuur en milieu hebben bij ons een volwaardige plek naast de mens. Ecocentraal in plaats van egocentraal. We zijn de eerste generatie die de gevolgen ziet van de klimaat- en natuurcrisis, en we zijn de laatste generatie die het tij nog kan keren. De tijd om te veranderen is nu. Samen kunnen we kiezen voor een groene en sociale toekomst, voor iedereen.

Er is genoeg voor iedereen. We produceren met z’n allen veel meer dan we nodig hebben. Meer voedsel, meer spullen, meer apparaten. En allemaal bij elkaar hebben we meer dan genoeg geld voor alles wat belangrijk is. Toch moeten veel mensen kromliggen om de maandlasten te betalen. We werken hard, maar het geld verdwijnt in de zakken van grote bedrijven en rijke investeerders. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dat geen rijkdom. Echte rijkdom is gezonde lucht, schoon water, meer ruimte voor natuur en tijd om van de natuur te genieten en met je geliefden te besteden. Echte rijkdom is de zekerheid dat je niet in armoede hoeft te leven. Echte rijkdom is een prachtig land en een prachtige planeet doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Er is genoeg voor iedereen. Hier en in de rest van de wereld. Nu en in de toekomst.

Er is weinig zo waardevol als een goede gezondheid. De coronacrisis heeft laten zien dat een gezonde omgang met dieren en de natuur letterlijk van levensbelang is, juist ook voor de mens. De dreiging van een nieuwe pandemie is niet verdwenen. Door de enorme veehouderij vormen de vogelgriep en andere zoönosen een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Nederland zit op een tikkende tijdbom. Ook op andere terreinen negeert de Nederlandse overheid haar grondwettelijke plicht om de volksgezondheid te beschermen, bijvoorbeeld door ziekmakers als de intensieve vee-industrie en bedrijven als Tata Steel en McDonalds de hand boven het hoofd te houden. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid de volksgezondheid weer op één zet. Voorkomen is beter dan genezen. Preventie moet het uitgangspunt en niet het sluitstuk worden van volksgezondheidsbeleid. Dat betekent eerst en vooral dat de overheid de grote ziekmakers een halt toeroept.

Partij voor de Vrijheid

Sociale huren verlagen

Huurtoeslag verhogen

Meer woningen voor de Nederlanders: meer sociale huurwoningen, meer middenhuurwoningen en meer koopwoningen bouwen. Niet alleen binnenstedelijk, maar ook zeker buitenstedelijk bouwen

Permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan

Naast de auto moet ook het openbaar vervoer veilig, toegankelijk en betaalbaar zijn. Dus geen spitstarieven, voldoende treinen met voldoende zitplaatsen en een hoge punctualiteit van de NS.

Bied de boeren een goed toekomstperspectief en een eerlijke prijs

Stikstofregels schrappen, op z’n minst versoepelen

Stikstoffonds schrappen

Geen verplichte uitkoop; geen onteigening

We moeten af van alle bangmakerij dat onze natuur en onze leefomgeving op omvallen zouden staan. Onder het mom van een niet-bestaand stikstofprobleem worden hardwerkende boeren vakkundig de nek omgedraaid met verplichte uitkoop en uiteindelijk zelfs onteigening

De internationalisering heeft de toegankelijkheid van universiteiten voor de kinderen van Nederlandse belastingplichtige ouders flinke schade toegebracht en het Nederlands als academische taal marginaal gemaakt.

Het woningtekort is inmiddels een echte woningnood. Er is een schrijnend gebrek aan betaalbare woningen, met name voor starters, gezinnen en ouderen. Het aanbod moet beter gaan aansluiten op de vraag. Schrap overbodige regels en stroperige procedures. Ruimere leennormen drijven de prijzen op en zetten eenverdieners op achterstand. Dat moet stoppen. Sparen moet juist veel meer gestimuleerd worden.

Verder wil de SGP: extra investeringen in betaalbare woningen, onder andere voor starters; extra geld voor verduurzaming van koopwoningen;

Middelen voor de aanleg en het onderhoud van wegen, spoor en kanalen gaan vaak eenzijdig naar de Randstad. Daarom moeten provincies en gemeenten soms grote sommen geld ophoesten om knelpunten in het eigen gebied op te lossen. Dat kan en moet anders. Reken niet alleen met reistijdverliezen, maar ook met de bereikbaarheid van voorzieningen en verkeersveiligheid! We willen verschraling van het openbaar vervoer op het platteland tegengaan door ondersteuning vanuit het Rijk.

Een fiscale investeringsreserve voor het opvangen van oogstschade door weersextremen en voor investeringen in milieu en dierenwelzijn;

Veehouders die willen stoppen niet opzadelen met een torenhoge fiscale afrekening die eerder een rem is dan een aanmoediging om te stoppen;

Een nieuwe derogatie voor vaste mest en kunstmestvervangers;

Dat goede landbouwgronden ruimtelijke bescherming krijgen. Opkoop van landbouwgronden door kapitaalkrachtige partijen buiten de landbouw (zoals Vlaamse ‘havenbaronnen’) moet aan banden gelegd worden;

Dat er voldoende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar blijven. Bij de beoordeling van deze middelen moet meer oog zijn voor de mogelijkheden van geïntegreerde gewasbescherming en de beschikbaarheid van alternatieven;

Wij, Nederlanders, zoeken ons geluk vaak in consumeren en nog eens consumeren. Dit legt een groot beslag op de natuur en onze leefomgeving. Het gebruik van olie, kolen en gas zorgt voor teveel CO2 in de atmosfeer. Het gebruik van bijvoorbeeld plastic verpakkingen zorgt voor microplastics in rivieren en zeeën. We streven naar circulariteit: het verantwoord omgaan met grondstoffen, materialen en energie. Een beter milieu begint daarom bij ons eigen consumptiegedrag. Matigheid, en dus een forse besparing op grondstoffen- en energiegebruik is nodig! De overheid moet daar zelf in vooropgaan, door bijvoorbeeld bij wegenbouw in te zetten op circulariteit. Maar ook moet de overheid burgers en bedrijven daarbij helpen en zo nodig grenzen trekken

Gezinnen staan immers onder grote druk. Neem de sterk toegenomen vraag naar jeugdhulp en het afgenomen welbevinden van jongeren. Dit zegt veel over onze maatschappij. Prestatiedruk in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, de invloed van sociale media en de afwezigheid van ouders zorgen voor stress, eenzaamheid en depressies. Kinderen en jongeren varen wel bij een liefdevolle en stimulerende omgeving, thuis, in de buurt en in de klas. Dan ontwikkelen zij zich het best. Dat vraagt meer aandacht voor wat opvoeders nodig hebben. Laten we ouders, opa’s en oma’s en leraren meer betrekken en steunen.

We maken een einde aan de woningnood. Een ministerie van wonen krijgt regie over de huisvesting en maakt een nationaal bouwplan voor de bouw van duurzame en betaalbare woningen. Dit wordt niet meer overgelaten aan de markt. Speculanten en investeerders die volkshuisvesting blijven zien als een middel om rijk te worden, pakken we harder aan. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand. Op deze manier maken we woonruimte voor jongeren en starters en voor mensen met een beperking.

Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis. Dat moeten we dan ook mogelijk maken. De huren gaan de komende jaren niet omhoog, maar juist omlaag. Wij experimenteren met manieren om huren te koppelen aan het inkomen. We verbieden verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties en stellen bij alle grote nieuwbouwprojecten eisen voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Om de huurders minder afhankelijk te maken van de markt voeren we voor alle soorten woningen een maximale huurprijs in.

We investeren in openbaar vervoer en geven provincies de mogelijkheid om eigen vervoersbedrijven op te richten, ook op het platteland. Daarbij moet altijd vervoer op maat mogelijk zijn, zoals voor mensen met een beperking, maar vervoer op afroep kan geen volwaardig alternatief zijn voor een reguliere dienstregeling. Wij maken het OV direct overal goedkoper door de BTW te schrappen en werken toe naar gratis OV. Het stads- en streekvervoer maken we direct gratis voor ouderen (65-plus) en kinderen (12-min) en voor mensen met een beperking.

We waarderen boeren die op een duurzame manier ons land van voedsel voorzien. We stoppen de schaalvergroting en de grootschalige bio-industrie, die gericht is op export, en leggen de rekening bij de financiers die aan schaalvergroting hebben verdiend. We respecteren provincies die zich tegen gedwongen onteigening van boeren keren en op hun eigen manier de stikstofuitstoot beperken.

Dierenwelzijn wordt overal in Nederland gegarandeerd, weidegang wordt verplicht in de landbouw en boeren die diervriendelijk en duurzaam produceren kunnen rekenen op onze steun. We garanderen voldoende, veilig en duurzaam voedsel in ons land door oneerlijke internationale handel aan banden te leggen en de voedselproductie zo veel mogelijk te richten op ons eigen land en de buurlanden.

CO2-uitstoot moet wereldwijd teruggedrongen worden en dat kan alleen maar door de vervuilende industrie aan te pakken. We verzetten ons tegen maatregelen die alleen bij mensen komen te liggen. Verhoging van de belastingen, zoals een plastictaks of een vliegtaks, worden niet gevoeld door mensen met een hoog inkomen, die relatief veel uitstoot veroorzaken. Hoge prijzen maken het leven wel onbetaalbaar voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen. Tweedeling door klimaatbeleid staan wij niet toe; daarvoor komt er een klimaatrechtvaardigheidstoets.

Met een nationaal bomenplan gaan we voor elke Nederlander een boom planten.

Veel gemeenten kampen met grote tekorten, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderhoud van de buurt of hulp aan mensen met schulden. In grote delen van het land verdwijnen belangrijke voorzieningen, omdat die niet ‘rendabel’ zouden zijn, zoals bibliotheken en zwembaden. Wij stoppen deze kaalslag. Gemeenten krijgen meer geld om te investeren in voorzieningen voor hun inwoners. Dat geldt in het bijzonder voor regio’s waar de bevolking krimpt en voorzieningen al jaren onder druk staan. Uitvoeringsdiensten van de overheid gaan hun diensten weer in de buurt aanbieden.

Wonen is een recht, geen luxe. Maar de woningmarkt is een markt van hyperschaarste geworden. Veel mensen zitten daardoor zonder woning of in een woning die niet bij hun situatie past. Denk aan studenten die graag in hun studentenstad willen wonen, jong volwassenen die graag op hun eigen benen willen staan, aan een gezin dat niet groter kan gaan wonen, en aan een alleenwonende die moeite heeft om zijn huis te blijven betalen. Momenteel lijkt wonen wél een luxe te zijn. Dat moet anders.

Volt wil een volwaardig ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening. De minister moet een eigen portefeuille krijgen en een structureel budget waarmee het doel van 1 miljoen woningen bouwen ook echt gehaald kan worden.

Beschikbaarheid van treinen in de regio loopt al jaren achter op die in de steden, terwijl juist de (grens)regio’s ons verbinden met de rest van Europa. Daarom wil Volt de Nederlandse Intercity’s in de grensregio’s doortrekken, zoals in de Euregio’s van Limburg en Enschede, de Nijmegen-Kleve-verbinding en de Wunderline bij Groningen. Ook zorgen we voor extra goede treinverbindingen tussen onze grenssteden en hoofdsteden, zodat we heel Nederland aansluiten op een Europees treinennet. Mobiliteit is voor iedereen cruciaal om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Het openbaar vervoer moet breed beschikbaar zijn, niet alleen in dichtbewoonde gebieden of voor mensen met een hoger inkomen. In de toekomst combineer je daarnaast in een reis van deur-tot-deur verschillende (deel) vervoermiddelen, die naadloos op elkaar aansluiten en je brengen waar je moet zijn. Op strategische knooppunten in wijken en regio’s creëren we mobiliteitshubs waar regionale treinen, bussen, deelauto’s, deelscooters en deelfietsen samenkomen met vervoer op aanvraag, comfortabele wachtruimtes en andere services.

Er moet goed bereikbaar en beschikbaar regionaal openbaar vervoer zijn, zodat iedereen overal in Nederland zich met het openbaar vervoer kan verplaatsen en werk, onderwijs en zorg goed bereikbaar blijven.

Volt ziet een toekomst voor de landbouw. Een toekomst waarin de boer en de natuur elkaar versterken met biologische en natuurinclusieve landbouw. Het huidige systeem legt een te grote druk op de natuur, de gezondheid van omwonenden en de boer zelf. Nederland produceert voedsel voor de wereldmarkt, met een overschot aan fijnstof en stikstof, en een vergroot risico op zoönosen als gevolg. Dat gaat ten koste van onze gezondheid, en die van de natuur. Daarom moet de toekomst van de landbouw eerlijker – voor natuur én mens. We redden de bij met meer biodiversiteit en minder bestrijdingsmiddelen. We zorgen dat de banken die hebben verdiend aan het huidige schadelijke systeem ook meebetalen aan de transitie naar biologische en natuurinclusieve landbouw. We produceren en exporteren dat wat we op een duurzame manier kunnen verbouwen. Dat is de toekomst van landbouw in Nederland.

Dierenwelzijn komt centraal te staan in de landbouw en de veehouderij van de toekomst. Dieren zijn levende wezens, met een bewustzijn. Daarom krijgen de belangen van dieren een volwaardige plek in het landbouwbeleid. We zorgen ervoor dat de bio-industrie uiteindelijk wordt afgeschaft en we maken op die manier plaats voor een grondgebonden veehouderij.

Onze samenleving moet in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent: snel terugdringen van CO2 -uitstoot, duurzamere keuzes maken en maximaal inzetten op groene energie. Daar hoort het onderzoeken en benutten van technieken zoals kernenergie, waterstof en aardwarmte bij. Die kunnen een grotere rol spelen dan nu. Ook dat doen we samen. Omdat veel Europese landen verschillende energiebronnen hebben – zoals zonneenergie in Spanje en waterkracht in Oostenrijk – is Europese afstemming hierover cruciaal.

Europa kan in 2040 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Een klimaatneutraal Europa is een schoon Europa, waarin we de gezondheid van natuur, mens en dier voorop stellen en stoppen met het uitstoten van te veel schadelijke stoffen. Zo geven we een schone toekomst door aan de toekomstige generaties. Klimaatneutraliteit is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om de kans op natuurrampen te verlagen en watertekorten voor te zijn. Om in 2040 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn, hebben we sterke langetermijnoplossingen nodig. Door de huidige focus op 2030 winnen kortetermijnoplossingen het nog te vaak van échte systeemverandering. Daarom focussen wij op 2040. Zo maken we systeemverandering wél mogelijk.

Onderwijs ligt aan de basis voor het creëren van kansen voor nieuwe generaties. Door het onderwijs te versterken en te verbeteren investeren we in de toekomst. Investeringen in het onderwijs renderen dan ook altijd, zowel op de korte- als de lange termijn voor het individu, de economie en de samenleving.

Als we meer investeren in jongeren en hun thuissituatie, voorkomen we problemen op de lange termijn. Daarom verleggen we de focus in de jeugdzorg naar het gehele gezin en zorgen we dat jongeren langer toegang tot deze zorg hebben.

We willen betere toegang tot cultuureducatie en bibliotheken door de financiering die gemeenten ontvangen voor cultuureducatie te verhogen en de leeftijdsgrens van een gratis lidmaatschap van de openbare bibliotheek te verhogen.

De wensen en zorgen van jongeren worden te weinig gehoord door de politiek. De effecten van huidig beleid op toekomstige generaties worden nog altijd onvoldoende meegewogen. Dat is een probleem, want huidig beleid heeft juist grote gevolgen voor hun toekomst. Er staat voor jongeren veel op het spel: beter klimaatbeleid, woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil Volt de positie én stem van jongeren verstevigen en vergroten.

VVD wil de huurprijsstijging remmen. We beperken de grootste stijgingen van de huren. Daarnaast zijn er complexe regels om de huurprijs te berekenen van een huis voorgesteld. Die willen we vereenvoudigen.

VVD zorgt ervoor dat een huurwoning voor meer mensen bereikbaar wordt. VVD wil dat ook de verpleegkundige, defensiemedewerker of politieagent in de stad of het dorp kan wonen waar hij of zij werkt. Voor diverse maatschappelijke beroepen komt een landelijke voorrangspositie voor huurwoningen.

We bouwen duurzame huurwoningen. We vragen corporaties en verhuurders woningen te verduurzamen. Iedereen die in een slecht-geïsoleerde huurwoning woont, kan hier melding van maken bij de gemeente. De gemeente verplicht verhuurders een maandelijkse huurkorting te geven, totdat maatregelen zijn genomen de woning te isoleren.

VVD gaat meer investeren in het verbeteren van wegen en spoor. De auto en het ov zijn beide geweldige vervoersmiddelen. En de VVD kiest voor betaalbaarheid. Dit betekent ook dat we vervoer betaalbaar houden door bijvoorbeeld de stijgende brandstofprijs te dempen.

Familiebedrijven en het mkb zijn cruciaal. Daarom behouden en verbeteren we opvolgingsregelingen voor familiebedrijven. Nederland kan niet zonder een krachtig en leefbaar platteland. Daarom blijven we oog houden voor de sociaaleconomische effecten van het landbouwbeleid.

Eerlijke prijs voor de boer. Binnen de landbouw stimuleren we dat de boer een eerlijkere prijs voor zijn product krijgt. We willen dat de marktmacht in de keten schuift van de inkopers naar de agrariërs. We willen één Nederlandse duurzaamheidsstandaard zodat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. De ACM ziet erop toe dat boeren en tuinders prijsafspraken kunnen maken over de productie en verkoop van duurzame producten.

Goed ondernemerschap van boeren wordt beloond. Boeren hebben behoefte aan langetermijnbeleid. We willen af van wisselende middelvoorschriften en heldere doelstellingen centraal stellen. Met metingen op bedrijfsniveau en een Afrekenbare Stoffenbalans staan boeren aan het roer van het bedrijf en kunnen zij de vervuiling van bijvoorbeeld voer, mest en gewasbeschermingsmiddelen en daarmee de verliezen verminderen.

We maken serieus werk van natuurherstel. Natuur is belangrijk voor iedereen in Nederland. Nederland is dichtbevolkt en de ruimte is schaars. Dat vraagt om maatwerk en slim gebruik van ruimte. De draagkracht van bodem, water en lucht is daarbij bepalend. We voeren de afspraken over het Natuurnetwerk Nederland uit en we gaan natuurnetwerken beter met elkaar verbinden. We gaan gebiedsgericht en op basis van onafhankelijke analyses van de Ecologische Autoriteit aan de slag

Gezonde dorps- en stadskernen. Levende en bruisende winkelstraten zijn van groot belang voor de leefbaarheid van steden en dorpen. Daarom wil de VVD gemeenten stimuleren om meer middelen ter beschikking te stellen om winkelgebieden toekomstbestendig te maken

Versterken van het platteland. Mede als gevolg van de stikstofaanpak staan er grote veranderingen voor het platteland op stapel. Zowel ruimtelijk als sociaal. Samen met de medeoverheden is het van groot belang dat bij de vervolgaanpak stikstof hier nadrukkelijk aandacht aan wordt gegeven

Iedereen moet een fijne woning hebben

De huurprijzen moeten niet zo hard stijgen. Anders worden huurhuizen veel te duur.

Geen informatie in verkiezingsprogramma beschikbaar.

Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moet sterk verminderd worden.

Beperking van grootschalige intensieve veehouderij; stimulering van kwaliteitsberdrijven.

50PLUS wil volgende generaties niet belasten met oneerlijke klimaatlasten, landschapsvervuiling en verouderde technologie als gevolg van te snel uitgevoerd klimaatbeleid

50PLUS wil de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. 50PLUS staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarbij moet getracht worden schade aan de economie te voorkomen en economische groei niet te belemmeren.

De CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen en ingezet moet worden op andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om de leefbaarheid voor volgende generaties te garanderen.

Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken.

Intergenerationele ontmoeting in de wijk wordt gefaciliteerd, met eetgelegenheden, beweegprogramma’s, gezamenlijk groenonderhoud, multifunctionele locaties etc.

50PLUS wil dat gemeenten een beleid en activiteiten ontwikkelen dat gericht is op leefbare wijken waarin sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen worden. Hier moeten financiële middelen voor vrij gemaakt worden maar ook ruimte binnen wet- en regelgeving bijvoorbeeld richting aanwezigheid van horeca.

Het bevorderen van de acceptatie van en tolerantie ten opzichte van LHBTIQ-gemeenschap en het daarmee het verbeteren van de positie van de LHBTIQ-doelgroep.

Terugkeer van de basisbeurs.